Najwazniejsze zmiany w przepisach

ZMIANY KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W 2019 roku:

  • BIAŁA LISTA PODATNIKÓW od 01.09.2019 r., sankcje od 01.01.2020 r.:

– elektroniczny wykaz zawierający dane o podmiotach niezarejestrowanych lub wykreślonych z VAT, oraz tych zarejestrowanych tzw. czynnych podatników lub zwolnionych,

– wykaz zawiera dane o rachunkach bankowych:

* płatność za fakturę na kwotę powyżej 15.000,00 zł. na rachunek nie wykazany na białej liście uniemożliwi zaksięgowanie faktury w koszty podatkowe i zrodzi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania VAT dostawcy,

* ratunkiem będzie:

   1) zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu takiej płatności, na rachunek inny niż ten z białej listy,

  2) płatność za fakturę przez MPP, znika dotychczasowa nazwa split peyment

– aktualizowany raz na dobę,

– dane 5 lat wstecz,

  • MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

– dotyczy tylko transakcji między podatnikami B2B, udokumentowanych fakturą, gdzie przedmiotem są towary lub usługi z załącznika nr 15 ustawy VAT (zawiera 150 pozycji), kwota należności z faktury przekracza 15.000,00 zł.

– znika mechanizm odwrotnego obciążenia,

– obowiązkowo na fakturze podajemy informację-> „ Mechanizm podzielonej płatności”,

Konsekwencje za brak umieszczenia w treści faktury informacji o MPP:

  • dla sprzedawcy ->

dodatkowe zobowiązanie VAT w wysokości dodatkowego 30% wartości podatku VAT wykazanego na fakturze, chyba że nabywca i tak zapłaci za F z wykorzystaniem MPP,

odpowiedzialność na gruncie KKS za nieprawidłowe wystawienie faktury,

  • dla nabywcy ->

dodatkowe zobowiązanie VAT w wysokości dodatkowego 30% wartości podatku VAT wykazanego na fakturze, bez względu na to czy sprzedawca umieścił na F zapis MPP, ale jeżeli sprzedawca poprawnie rozliczy VAT należny, sankcji nie będzie,

sankcja w PIT/CIT: brak zapłaty w MPP = wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych,

odpowiedzialność karnoskarbowa za brak zapłaty w MPP, nowy art. 57C KKS,

  • NOWE FORMULARZE VAT7

– likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K poprzez wprowadzenie w ich miejsce nowego, rozbudowanego pliku JPK_VAT, obejmującego swoim zakresem i deklarację jak i ewidencję VAT zakupu i sprzedaży,

– w dalszym ciągu pozostaje deklaracja VATUE

  • ZMIANY W PLIKU JPK_FA (3)

– planowane jest wprowadzenie nowej struktury VAT_FA specjalne oznaczenia numeryczne grup towarów i usług,

– nowe sankcje za błędy w JPK_FA w wysokości 500,00 zł. za każdą nieprawidłowość + kary KKS za nierzetelność/ wadliwość pliku, kara za brak w korekty w ciągu 14 dni od zawiadomienia,

ZMIANY ZAPLANOWANE NA ROK 2020:

  • NOWA MATRYCA STAWEK VAT od 01.04.2020 r.

– celem jest uporządkowanie stawek podatkowych,

– wprowadzenie WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej) która zapewni podatnikom prawidłowość opodatkowania VAT, w zakresie stawki podatku,

– odejście od klasyfikacji PKWiU dla towarów, klasyfikacja wg nomenklatury CN,

  • MIKRORACHUNEK PODATKOWY od 01.01.2020 r.

– od 01.01.2020 r. każdy jest zobowiązany wygenerować swój własny mikrorachunek podatkowy ( firmy po NIP, osoby bez działalności po PESEL),

-do rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu CIT, PIT i VAT,

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

  • NOWA STRUKTURA JPK

– duże przedsiębiorstwa zacznie obowiązywać od 01.04.2020 r., pozostałe podmioty od 01.07.2020 r.( z możliwością wysyłki od 4/2020),

– nowy plik JPK będzie składany w okresach miesięcznych do 25 dnia następnego miesiąca,

– przy rozliczeniach kwartalnych, część ewidencyjna powinna być składana co miesiąc, a dodatkowa część deklaracyjna na koniec każdego kwartału,

  • ULGA ZA ZŁE DŁUGI W PODATKU DOCHODOWYMod 01.01.2020 r.

– funkcjonalność podobna jak przy ulgi za złe długi w VAT,

– zastosowanie przepisów do transakcji, w przypadku których termin upływa po 31.12.2019 r.,

– Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności , może pomniejszyć podstawę opodatkowania ( zwiększyć stratę) w CIT lub PIT o kwotę wierzytelności, nie dotyczy wierzytelności zbytych,

– przepisy stosuje się jeżeli dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji, od daty wystawienia faktury nie minęły 2 lata, transakcja zawarta jest w ramach działalności dłużnika i wierzyciela,

– ulgi nie zastosujemy w transakcjach między podmiotami powiązanymi,

– jeżeli wierzytelność później zostanie uregulowana lub zbyta, należy ulgę odwrócić,

– dłużnik jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania ( zmniejszenia straty) o kwotę zobowiązania zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie zapłacił tego zobowiązania  ciągu 90 dni od upływu terminu płatności.